ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

az Inventori Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Budai utca 19. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságán: 03-09-134300; továbbiakban: a „Társaság”) általános szerződési feltételei az Inventori platform készletmozgás-nyilvántartó és dokumentum kitöltő rendszer vonatkozásában (továbbiakban: az „Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF”).

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA
 1. A Társaság szolgáltatásának tárgya a Inventori platform készletmozgás-nyilvántartó és dokumentum kitöltő rendszerének az ügyfelei részére történő rendelkezésre bocsátása, amely oly módon valósul meg, hogy az Inventori platformra regisztrált felhasználók az általuk választott csomag alapján jogosulttá válnak az Inventori platform egyes funkcióinak használatára (továbbiakban: a „Szolgáltatás”).
 2. A jelen ÁSZF irányadó az Inventori platform valamennyi regisztrált felhasználójára (továbbiakban: a Felhasználó; a Társaság és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: a „Felek”, illetve külön-külön: a „Fél”), az adott csomagra irányadó speciális szabályok figyelembevételével. A jelen ÁSZF egyidejűleg alkalmazandó az adott Felhasználóval esetlegesen megkötött egyedi szerződéssel, amelynek rendelkezései – ellentmondás esetén – elsőbbséget élveznek az ÁSZF rendelkezéseihez képest. 
 3. A jelen ÁSZF, valamint a Társaság és a Felhasználó között esetlegesen létrejött egyedi megállapodás képezi a felek között létrejött teljes megállapodást (továbbiakban: a „Megállapodás”). Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy amennyiben egyedi szerződés megkötésére nem kerül sor az adott Felhasználóval, úgy a jelen ÁSZF határozza meg a Társaság és a Felhasználó közötti, a Szolgáltatás vonatkozásában létrejött jogviszony valamennyi feltételét, tehát a jelen ÁSZF minősül a Felek közötti jogviszony tekintetében a Megállapodásnak.
 4. A Társaság kifejezetten kizárja a Felhasználó által bármely dokumentumban kikötött szerződési feltétel alkalmazását. Az ilyen feltétel semmiképpen nem alkalmazható és nem rendelkezik kötelező erővel a Szolgáltatás vonatkozásában, kivéve, ha a Társaság és a Felhasználó ettől eltérően állapodik meg.
 5. A Társaság fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Társaság köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót.

 

REGISZTRÁCIÓ, A PLATFORM HASZNÁLATA

 1. A Felek eltérő rendelkezése hiányában közöttük a Szolgáltatásra vonatkozó Megállapodás a Felhasználó az Inventori platformra történő regisztrációjával és a regisztráció a Társaság általi jóváhagyásával jön létre, amely Megállapodás, eltérő rendelkezés hiányában, határozatlan időre szól.
 2. Az Inventori platformra történő regisztrációval a Felhasználó, illetve a képviseletében eljáró természetes személy kijelenti és szavatolja, hogy
  • teljes cselekvőképességgel rendelkező személy;
  • amennyiben gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy képviselőjeként jár el, úgy rendelkezik valamennyi felhatalmazással, amely ahhoz szükséges, hogy a gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy képviseletében eljárjon; 
  • amennyiben gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy képviselőjeként jár el, úgy az általa képviselt gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, illetve egyéb, fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárás vagy más hasonló eljárás hatálya alatt, illetőleg ő maga nem áll foglalkozástól eltiltás, vagy más hasonló tilalom hatálya alatt a releváns gazdasági tevékenysége tekintetében; és
  • minden esetben a saját, illetve az általa képviselt gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy valós adatainak, illetve elérhetőségeinek megadásával regisztrál.
 1. A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a regisztráció során megadott adatok valóságtartalmáért, minden, a regisztráció során megadott adatok valótlanságából eredő kárért a Felhasználó, illetve a regisztráció során a Felhasználó nevében eljáró természetes személy felelős.
 2. A Társaság jogosult a leendő Felhasználó regisztrációját visszautasítani, vagy már létrejött Szolgáltatás esetén a Felhasználóval létrejött Megállapodást azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg törölni a Felhasználó regisztrációját, amennyiben a Társaság számára nyilvánvalóvá válik, hogy a Felhasználó törvénytelen tevékenységet folytat, tevékenységével más jogát vagy jogos érdekét sérti, visszaél az Inventori platform nyújtotta Szolgáltatásokkal, vagy más olyan tevékenységet folytat, amely alkalmas arra, hogy a Társaság jóhírnevét vagy az Inventori platform működését veszélyeztesse.
 3. A Társaság, amennyiben tudomására jut, hogy a leendő Felhasználó által a regisztráció során, vagy a Felhasználó által Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok, feltöltött dokumentumok részben vagy egészben hamisak, hamisítottak, vagy nem valósak, illetve ilyen elemeket is tartalmaznak, úgy jogosult regisztrációt visszautasítani, vagy már létrejött Szolgáltatás esetén a Felhasználóval létrejött Megállapodást azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg törölni a Felhasználó regisztrációját.
 4. Az Inventori platform szoftver a Társaság fejlesztése, az ahhoz és az Inventori platform weboldalhoz kapcsolódó minden szerzői, illetve más szellemi tulajdonhoz fűződő jog jogosultja a Társaság. Az Inventori platform szoftver és weboldal egészében és részeiben is, továbbá annak elnevezése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció szerzői jogi oltalom alatt áll, annak felhasználása kizárólag a jelen ÁSZF-ben biztosított feltételek mellett, az ÁSZF-ben meghatározott terjedelemben megengedett. Az Inventori platform szoftverrel és weboldallal kapcsolatos valamennyi jogát a Társaság fenntartja. Tilos az Inventori platform szoftver és weboldal mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult az Inventori platform szoftvert vagy weboldalt, azok bármilyen részét másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglaltakat megszegi, az jelen ÁSZF tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül.
 5. A Társaság a Felhasználó regisztrációjával és a jelen ÁSZF elfogadásával a Megállapodás időtartamára korlátozott használati jogot ad a Felhasználónak az Inventori platform vonatkozásában.

 

INGYENES PRÓBAIDŐSZAK, TESZTÜZEM

 1. A Társaság minden, első ízben regisztrált Felhasználó számára 30 (harminc) napos ingyenes próbaidőt biztosít az Inventori platform használatára, amelynek keretében a Felhasználó az általa igényelt Csomag keretében elérhető Szolgáltatást jogosult igénybe venni.
 2. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az ingyenes próbaidőszak alatt az Inventori platform egyes funkcióit ne, illetve korlátozottan tegye elérhetővé a Felhasználó számára.
 3. Az ingyenes próbaidőszak leteltével – amennyiben a Felhasználó nem rendeli meg valamelyik Ellenérték fejében igénybe vehető Csomagot – a Felhasználó a mindenkori Ellenérték nélkül igénybe vehető Csomag használatára lesz jogosult. Az Inventori platformra felvitt adatok, feltöltött dokumentumok nem törlődnek, azok exportálhatók maradnak legkésőbb az ingyenes próbaidőszak leteltét követő 3 (három) hónapig, illetve valamely, Ellenérték fejében igénybe vehető Csomag a fenti 3 (három) hónapos határidőn belüli megrendelése esetén a Felhasználó részére az Inventori platformon rendelkezésre fognak állni.
 4. Az ingyenes próbaidőszak alatt a Megállapodást bármelyik Fél indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja.
 5. A Társaság az Inventori platform üzembe helyezését követő 2 (kettő) hetes időtartam alatt tesztüzemben működik, amely időtartam alatt a Felhasználó ingyenesen jogosult az Inventori platform azon funkcióinak használatára, amelyek használatát a Társaság lehetővé teszi. A tesztüzemre egyebekben az ingyenes próbaidőszakra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók azzal, hogy az ingyenes próbaidőszak a tesztüzem időtartamának leteltét követően kezdődik meg.

 

A CSOMAGOK ÉS ÁRAIK

 1. A Társaság a Szolgáltatás keretében az alábbi linken elérhető funkciókat nyújtó csomagokat nyújtja a Felhasználóknak (a csomagok a továbbiakban együttesen: a „Csomagok”, külön-külön a „Csomag”).
 2. Az egyes Csomagok keretében nyújtott Szolgáltatásokért havonta, illetve éves időközönként fizetendő mindenkori Ellenérték összegét az alábbi linken elérhető táblázat tartalmazza (továbbiakban: az „Ellenérték”). A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az egyes Csomagokért fizetendő ellenértéket egyoldalúan módosítsa, amely esetben a Társaság köteles az módosult Ellenérték esedékessé válását megelőzően legkésőbb 15 (tizenöt) nappal tájékoztatni a Felhasználót az Ellenérték egyoldalú módosításáról. Legkésőbb az Ellenérték egyoldalú módosításának hatálybalépéséig a Felhasználó jogosult a Megállapodást a Társasághoz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával a módosult Ellenérték esedékessé válásáig terjedő felmondási idővel felmondani.
 3. Az Ellenérték tartalmazza az általános forgalmi adót (amennyiben fizetendő) és az esetlegesen fizetendő további közterheket.

 

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Társaság köteles a Felhasználó számára biztosítani az Inventori platform folyamatos, a hét minden napján 0-24 órában történő működését és köteles a Felhasználó részére biztosítani az adott Csomag alapján a Felhasználót megillető Szolgáltatásokat.
 2. A Társaság köteles biztosítani, hogy a Felhasználó által az Inventori platformra felvitt adatok, feltöltött dokumentumok illetéktelenek személyek részére nem válnak hozzáférhetővé, az Inventori platformról nem kerülnek ki, valamint, hogy azokat a Társaság az Inventori platformra vonatkozó mindenkori adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
 3. A Társaság köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a Szolgáltatás teljesítését akadályozza, vagy hátráltatja.
 4. Az Inventori platform átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartás alkalmanként 16 (tizenhat) óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartások száma félévente nem haladhatja meg a 80 (nyolcvan) órát. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást a Társaság korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő a Megállapodás hatályát nem érinti, a Megállapodás időbeli hatályát nem hosszabbítja meg.
 5. A Társaság a Szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról a Felhasználót a munka megkezdését megelőzően legalább 24 órával a Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címére történő e-mail, vagy az Inventori platformon belüli üzenet küldésével tájékoztatja. A tájékoztatásban a Társaság köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be.
 6. A Társaság jogosult – a Társaság az Inventori platformra vonatkozó mindenkori adatkezelési szabályzatának betartásával – a Felhasználó felhasználói fiókjába a Szolgáltatással összefüggő okból bejelentkezni, a Felhasználó által az Inventori platformra felvitt adatokba, feltöltött dokumentumokba korlátozástól mentesen betekinteni, azokat megvizsgálni, az adatok, illetve a dokumentumok alapján anonim módon statisztikákat készíteni, a statisztikákat és az azok alapján levont következtetéseket saját promóciós anyagaiban felhasználni.
 7. A Társaság jogosult a Felhasználó cégnevére, logójára, márkajelzéseire, illetve a Társaság és a Felhasználó közötti üzleti kapcsolatra, valamint annak jellegére saját promóciós anyagaiban, sajtóközleményekben, hirdetésekben, kereskedelmi tájékoztatókban vagy más kiadványokban a Megállapodás hatálya alatt és azt követően is korlátozástól mentesen hivatkozni.
 8. A Társaságnak nem kötelezettsége a Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.
 9. A Felhasználó felelőssége saját felhasználónevének és jelszavának biztonságos tárolása és titokban tartása. Ezért, illetve az ebből eredő károkért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal.
 10. A Felhasználó az Inventori platform működésével, illetve a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseit elsősorban a support@inventori.io e-mail címre küldött e-mailben teheti fel. A Társaság vállalja, hogy a fenti e-mail címre érkezett üzenetekre legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül érdemi választ ad. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Társaság az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül köteles a fenti kérdésekre érdemi választ adni. 
 11. Halaszthatatlan esetekben, amennyiben a fenti e-mail címre küldött üzenet indokolatlan késedelmet okozna, a Felhasználó jogosult a kérdését telefonon feltenni a Társaságnak hétköznapokon 9 és 18 óra között az alábbi telefonszámon: +36 70 313 2095
 12. Ha a Felhasználó a regisztráció során megadott valamely elérhetősége (ideértve a székhelyet és postacímet is) megváltozott, erről a másik felet öt (5) munkanapon belül értesíteni köteles. Az értesítés elmaradása esetén a küldeményt feladó Fél oldalán az új elérhetőség felkutatásából eredő költségeket a másik fél köteles megtéríteni.
 13. Az Inventori platformon tárolt valamennyi adatról, illetve dokumentumról 90 naponként biztonsági mentés készül.

 

SZERZŐDÉSSZEGÉS, FELMONDÁS

 1. Amennyiben a Felhasználó elmulasztja az adott Csomagra irányadó Ellenérték megfizetésére vonatkozó fizetési határidőt, úgy köteles az Ellenérték után a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére.
 2. Bármely Fél jogosult a másik Félhez intézett, az Inventori platformon rendelkezésre álló ‘felmondás’ opció kiválasztásával megtett nyilatkozattal 24 (huszonnégy) órás felmondási idővel bármikor indokolás nélkül felmondani a Megállapodást. 
 3. Amennyiben a Felhasználó az Ellenértéket éves időközönként köteles megfizetni, úgy a Megállapodás tárgyévben történő, a Felhasználó általi felmondása esetén az Ellenérték összege a Felhasználó részére nem jár vissza.
 4. Amennyiben bármely Fél nem teljesíti a Megállapodásból fakadó bármely lényeges kötelezettségét (pl. Ellenérték meg nem fizetése, titoktartási szabályok megsértése stb.), az adott Félt minden további értesítés nélkül úgy kell tekinteni, mint aki nem teljesít/hibásan teljesít (súlyos szerződésszegés).
 5. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén (pl. az Ellenérték késedelmes megfizetése) az adott Felhasználó részére nyújtott Szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A Felhasználó az Ellenérték megfizetésére a fizetési késedelem miatti felfüggesztés időtartama alatt is köteles.
 6. Bármely Félnek jogában áll a Megállapodást – a Megállapodás vagy jogszabály alapján az adott Félt megillető bármely jog, illetve az adott Fél rendelkezésére álló bármely jogorvoslat (ideértve többek között a kártérítés iránti igényt) sérelme nélkül – azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:
  • a jelen Általános Szerződési Feltételek 37. pontja szerinti súlyos szerződésszegés esetén;
  • ha a másik Fél ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, illetve egyéb, fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárás vagy más hasonló eljárás indul.

 

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 1. A Társaság a Felhasználó az Inventori platformon kifejtett tevékenységéért, az oda feltöltött adatok és dokumentumok helyességéért, jogszerűségéért, eredetiségéért stb. semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a fentiekért kizárólag a Felhasználó, illetve képviselője felel, illetve köteles helytállni. A Társaság nem köteles ellenőrizni a Társaság által az Inventori platformra feltöltött dokumentumok helyességét, jogszerűségét, eredetiségét stb.
 2. A Társaság semmilyen felelősséggel nem tartozik olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában az Inventori platform használata során keletkezett. A Társaság nem tartozik felelősséggel továbbá a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért, illetve adatvesztésért stb.
 3. A Társaság nem tartozik felelősséggel az Inventori platform a Felhasználó általi szakszerűtlen, jogszerűtlen, Megállapodás-ellenes használatából eredő kárért. A Társaság nem tartozik továbbá felelősséggel a Felhasználó remélt hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.
 4. A Társaság a Szolgáltatás nyújtásával nem vállal garanciát arra, hogy a Felhasználó által megszerezni vagy megújítani kívánt tanúsítványt a Felhasználó ténylegesen megszerzi vagy megújítja, illetve, hogy a tanúsítvány megszerzéséhez vagy megújításához szükséges audit alapján a Felhasználó jogosulttá válik a megszerezni vagy megújítani kívánt tanúsítványra.
 5. A Felhasználó, amennyiben indokolt, köteles a vele szerződéses kapcsolatban álló személyeket megfelelő módon tájékoztatni az Inventori platform működéséről, jellemzőiről, az Inventori platformra esetlegesen feltöltésre kerülő, a szerződő felet érintő adatokról, illetve dokumentumokról, továbbá köteles beszerezni az ilyen társaságok részéről esetlegesen szükséges hozzájárulásokat, engedélyeket. A Társaság semmilyen, a Felhasználó fenti kötelezettségének megszegése miatti kárért felelősséget nem vállal.

 

TITOKTARTÁS

 1. A Felek közötti Megállapodás, annak tartalma, valamint a Megállapodás megkötésével kapcsolatos tárgyalások és egyeztetések során elhangzottak, vagy leírtak, továbbá az Inventori platformra a Felhasználó által feltöltött adatok és dokumentumok üzleti titoknak minősülnek. A Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás időtartama alatt és a Megállapodás megszűnését követően a Felhasználó és képviselője köteles üzleti titokként kezelni minden, a Társaságra vonatkozó, annak termékeivel, üzleti tevékenységével, működésével stb. kapcsolatos információt, amelyhez az együttműködésük során a Felhasználó hozzájut és amely nem minősül nyilvánosan elérhető információnak; ilyen információt a Felhasználó semmilyen körülmények között nem használhat fel és nem hozhat harmadik személy tudomására, kivéve, ha az ilyen jellegű információ felhasználásához vagy kiadásához a Társaság előzetesen írásban hozzájárult, vagy az a Felhasználó a Megállapodásból eredő valamely joga gyakorlásához vagy kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
 2. A félreértések elkerülése végett a Felek kifejezetten rögzítik, hogy a fenti titoktartásra vonatkozó rendelkezések nem kizárólag a Társaság és az adott Felhasználó, hanem az egyes Felhasználók egymás közötti viszonyában is irányadó, azaz az egyes Felhasználók kötelesek a velük üzleti kapcsolatban álló másik Felhasználóval kapcsolatos, jelen fejezet szerinti üzleti titkot is a jelen fejezet szabályainak megfelelően kezelni.
 3. Valamennyi, a Megállapodás teljesítése során a Felhasználó tudomására jutó, illetve birtokába kerülő, a Társaságtól származó információ a Társaság tulajdonában marad, semmilyen engedélynek vagy jognak bármely ilyen adat vagy információ tekintetében nem lesz a Felhasználó a jogosultja, és a Felhasználó a Társaság felhívására azonnal köteles a Társaságnak visszaszolgáltatni, vagy a Társaság felhívására megsemmisíteni az összes ilyen anyagot vagy információt, nem megőrizve azokról semmilyen másolatot. A Felhasználó nem jogosult a Társaság nevét, logóját, márkajelzését felhasználni, vagy a Társaságra bármilyen módon hivatkozni, akár közvetlenül, akár közvetett módon, sajtóközleményekben, hirdetésekben, kereskedelmi tájékoztatókban vagy más kiadványokban, kivéve ha ehhez a Társaság írásban hozzájárult.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Amennyiben a Megállapodás vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli meg a joghatósággal és illetékességgel rendelkező bíróság vagy bármely jövőbeni jogalkotási vagy közigazgatási intézkedés, az ilyen határozat vagy intézkedés nem érinti negatívan a Megállapodás vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely más rendelkezésének érvényességét vagy végrehajthatóságát.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a Megállapodás által nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a magyar jog további rendelkezései az irányadók.
 3. A Megállapodásból, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekből fakadó, vagy azokkal összefüggésben felmerülő jogvitákat először meg kell kísérelni jóhiszeműen és a kölcsönös együttműködés szellemében folytatott konzultáció és tárgyalás útján megoldani. Ha a jogvitát a fenti konzultáció és tárgyalás útján nem lehet rendezni, akkor azt a Társaság mindenkori székhelye szerinti településen illetékes bíróságoknál (amelyek jelenleg a Kecskeméti Járásbíróság, illetve az Kecskeméti Törvényszék) lehet előterjeszteni, figyelemmel az alkalmazandó magyar eljárási jogszabályokra, amely bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek a jelen Általános Szerződési Feltételekből vagy a releváns Megállapodásból fakadó vagy azzal összefüggésben felmerülő jogviták elbírálására.
 4. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megállapodással kapcsolatos mindennemű közléseiket írásban kötelesek megtenni. A Megállapodás alkalmazásában írásbelinek minősül az e-mailben, illetve a Társaság által küldött push notification útján megtett közlés is. A szóbeli közlést olyannak kell tekinteni, mintha azt a Fél meg sem tette volna, kivéve, ha előzetesen másként állapodtak meg. Amennyiben az ajánlott küldemény címzettje azt a posta értesítése ellenére nem veszi át, elmulasztotta a másik felet értesíteni címének változásáról és ezért sikertelen a kézbesítés, vagy a küldemény bármilyen egyéb okból nem kézbesíthető a címzettnek, a küldeményt a feladás napjától számított 5. napon minden esetben kézbesítettnek tekintik a felek. A küldemény átvételének megtagadása a küldemény átvételének minősül.
 5. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Megállapodás létrejöttével a Megállapodás tárgyában tett minden esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodásuk, minden erre vonatkozó javaslatuk, ajánlatuk vagy nyilatkozatuk hatályát veszti, arra továbbiakban kellő alappal egyik Fél sem hivatkozhat, a Felek jogviszonyára így kizárólag a Megállapodás szabályai az irányadóak.
 6. A Felek kijelentik, hogy a szerződéskötési szabadságuk nem korlátozott, hogy alaposan elolvasták a jelen Általános Szerződési Feltételeket, megértették annak tartalmát, és hogy az kifejezi szabad és valódi akaratukat, minden félreértéstől mentesen, amelynek tanúsítására azt elektronikus úton történő szerződéskötés keretében elfogadják.

 

A Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy a Társaság kifejezetten tájékoztatta a jelen Általános Szerződési Feltételek alábbi 5., 8., 16., 19., 26., 27., 28., 29., 36., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. pontjainak tartalmáról, és alaposan elolvasta azokat, megértette azok tartalmát, és hogy azok kifejezik szabad és valódi akaratát, félreértésektől mentesen, amelynek tanúsítására azokat az alábbiak szerint fogadja el:

 1. A Társaság fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Társaság köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót.
 2. A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a regisztráció során megadott adatok valóságtartalmáért, minden, a regisztráció során megadott adatok valótlanságából eredő kárért a Felhasználó, illetve a regisztráció során a Felhasználó nevében eljáró természetes személy felelős.
 3. Az ingyenes próbaidőszak alatt a Megállapodást bármelyik Fél indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja.
 4. Az egyes Csomagok keretében nyújtott Szolgáltatásokért havonta, illetve éves időközönként fizetendő mindenkori Ellenérték összegét az alábbi linken elérhető táblázat tartalmazza (továbbiakban: az „Ellenérték”). A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az egyes Csomagokért fizetendő ellenértéket egyoldalúan módosítsa, amely esetben a Társaság köteles az módosult Ellenérték esedékessé válását megelőzően legkésőbb 15 (tizenöt) nappal tájékoztatni a Felhasználót az Ellenérték egyoldalú módosításáról. Legkésőbb az Ellenérték egyoldalú módosításának hatálybalépéséig a Felhasználó jogosult a Megállapodást a Társasághoz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával a módosult Ellenérték esedékessé válásáig terjedő felmondási idővel felmondani.
 5. A Társaság jogosult – a Társaság az Inventori platformra vonatkozó mindenkori adatkezelési szabályzatának betartásával – a Felhasználó felhasználói fiókjába a Szolgáltatással összefüggő okból bejelentkezni, a Felhasználó által az Inventori platformra felvitt adatokba, feltöltött dokumentumokba korlátozástól mentesen betekinteni, azokat megvizsgálni, az adatok, illetve a dokumentumok alapján anonim módon statisztikákat készíteni, a statisztikákat és az azok alapján levont következtetéseket saját promóciós anyagaiban felhasználni.
 6. A Társaság jogosult a Felhasználó cégnevére, logójára, márkajelzéseire, illetve a Társaság és a Felhasználó közötti üzleti kapcsolatra, valamint annak jellegére saját promóciós anyagaiban, sajtóközleményekben, hirdetésekben, kereskedelmi tájékoztatókban vagy más kiadványokban a Megállapodás hatálya alatt és azt követően is korlátozástól mentesen hivatkozni.
 7. A Társaságnak nem kötelezettsége a Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.
 8. A Felhasználó felelőssége saját felhasználónevének és jelszavának biztonságos tárolása és titokban tartása. Ezért, illetve az ebből eredő károkért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal.
 9. Amennyiben a Felhasználó az Ellenértéket éves időközönként köteles megfizetni, úgy a Megállapodás tárgyévben történő, a Felhasználó általi felmondása esetén az Ellenérték összege a Felhasználó részére nem jár vissza.
 10. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén (pl. az Ellenérték késedelmes megfizetése) az adott Felhasználó részére nyújtott Szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A Felhasználó az Ellenérték megfizetésére a fizetési késedelem miatti felfüggesztés időtartama alatt is köteles.
 11. A Társaság a Felhasználó az Inventori platformon kifejtett tevékenységéért, az oda feltöltött adatok és dokumentumok helyességéért, jogszerűségéért, eredetiségéért stb. semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a fentiekért kizárólag a Felhasználó, illetve képviselője felel, illetve köteles helytállni. A Társaság nem köteles ellenőrizni a Társaság által az Inventori platformra feltöltött dokumentumok helyességét, jogszerűségét, eredetiségét stb.
 12. A Társaság semmilyen felelősséggel nem tartozik olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában az Inventori platform használata során keletkezett. A Társaság nem tartozik felelősséggel továbbá a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért, illetve adatvesztésért stb.
 13. A Társaság nem tartozik felelősséggel az Inventori platform a Felhasználó általi szakszerűtlen, jogszerűtlen, Megállapodás-ellenes használatából eredő kárért. A Társaság nem tartozik továbbá felelősséggel a Felhasználó remélt hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.
 14. A Társaság a Szolgáltatás nyújtásával nem vállal garanciát arra, hogy a Felhasználó által megszerezni vagy megújítani kívánt tanúsítványt a Felhasználó ténylegesen megszerzi vagy megújítja, illetve, hogy a tanúsítvány megszerzéséhez vagy megújításához szükséges audit alapján a Felhasználó jogosulttá válik a megszerezni vagy megújítani kívánt tanúsítványra.
 15. A Felhasználó, amennyiben indokolt, köteles a vele szerződéses kapcsolatban álló személyeket megfelelő módon tájékoztatni az Inventori platform működéséről, jellemzőiről, az Inventori platformra esetlegesen feltöltésre kerülő, a szerződő felet érintő adatokról, illetve dokumentumokról, továbbá köteles beszerezni az ilyen társaságok részéről esetlegesen szükséges hozzájárulásokat, engedélyeket. A Társaság semmilyen, a Felhasználó fenti kötelezettségének megszegése miatti kárért felelősséget nem vállal.
 16. A Felek közötti Megállapodás, annak tartalma, valamint a Megállapodás megkötésével kapcsolatos tárgyalások és egyeztetések során elhangzottak, vagy leírtak, továbbá az Inventori platformra a Felhasználó által feltöltött adatok és dokumentumok üzleti titoknak minősülnek. A Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás időtartama alatt és a Megállapodás megszűnését követően a Felhasználó és képviselője köteles üzleti titokként kezelni minden, a Társaságra vonatkozó, annak termékeivel, üzleti tevékenységével, működésével stb. kapcsolatos információt, amelyhez az együttműködésük során a Felhasználó hozzájut és amely nem minősül nyilvánosan elérhető információnak; ilyen információt a Felhasználó semmilyen körülmények között nem használhat fel és nem hozhat harmadik személy tudomására, kivéve, ha az ilyen jellegű információ felhasználásához vagy kiadásához a Társaság előzetesen írásban hozzájárult, vagy az a Felhasználó a Megállapodásból eredő valamely joga gyakorlásához vagy kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
 17. A Megállapodásból, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekből fakadó, vagy azokkal összefüggésben felmerülő jogvitákat először meg kell kísérelni jóhiszeműen és a kölcsönös együttműködés szellemében folytatott konzultáció és tárgyalás útján megoldani. Ha a jogvitát a fenti konzultáció és tárgyalás útján nem lehet rendezni, akkor azt a Társaság mindenkori székhelye szerinti településen illetékes bíróságoknál (amelyek jelenleg a Kecskeméti Járásbíróság, illetve az Kecskeméti Törvényszék) lehet előterjeszteni, figyelemmel az alkalmazandó magyar eljárási jogszabályokra, amely bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek a jelen Általános Szerződési Feltételekből vagy a releváns Megállapodásból fakadó vagy azzal összefüggésben felmerülő jogviták elbírálására.