Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató 

a társaság ügyfelei, azok képviselői, illetve kapcsolattartói részére

Inventori Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

  Az Inventori Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (a „Társaság”) az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi: 1, Az adatkezelő megnevezése
  • Adatkezelő: Inventori Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
  • székhely: 6000 Kecskemét, Budai utca 19. 2. em. 5.
  • cégjegyzékszám: 03-09-134300; nyilvántartja a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága;
Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén Ferencvári Márk igazgatósági tagot kell keresni a compliance@inventori.io e-mail címen.
2, Az adatkezelés jogalapja
A Társaság az ügyfelekkel történő szerződéskötés során tudomást szerez az ügyfelek képviselőjének és kapcsolattartóinak személyes adatairól, valamint, ha az ügyfél egyéni vállalkozó, az ügyfél személyes adatairól is. A Társaság az ügyfeleket, azok képviselőit és kapcsolattartóit az alábbiakban tájékoztatja adataik kezelésével kapcsolatban. A Társaság az egyéni vállalkozó ügyfelek személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: a „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli, vagyis olyan szerződés létrehozatala, illetve teljesítése érdekében, amelyben az ügyfél részes fél. A Társaság az ügyfelek képviselőinek és kapcsolattartóinak személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli, vagyis az adatkezelés a Társaság mint adatkezelő vagy egy harmadik fél (az ügyfél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság mint adatkezelő és az ügyfél közös jogos érdeke a képviselői és kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges a Társaság és az ügyfél közötti szerződés teljesítéséhez, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartáshoz, az ügyfél részére a megkötött szerződéssel kapcsolatban történő értesítés küldéséhez. A képviselőnek és kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli a Társaság, így a képviselő és kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek.
3, A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 
Érintetti kör Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Az ügyfél kapcsolattartója / képviselője Név Szerződés teljesítése, kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokban szerepelnek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Ha az adatok az ügyféllel kötött szerződésben szerepelnek, a számviteli kötelezettség teljesítéséhez a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra az adatok. Egyéb esetben az ügyféllel kötött szerződés megszűnését követő 5 évig őrzendők az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).
E-mail cím
Lakcím
Másodlagos cím
Cégen belüli szervezeti egység
Cégen belüli tisztség
Telefonszám
Felhasználónév Szerződés teljesítése, felhasználói fiókok biztonságos használata
Bejelentkezési jelszó Szerződés teljesítése, felhasználói fiókok biztonságos használata
Egyéni vállalkozó ügyfél Név Szerződés létrehozatala, teljesítése, kapcsolattartás, jogi kötelezettség teljesítése, jog- és igény-érvényesítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés létrehozatala és teljesítése   GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése – az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1), számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 168- 169. §   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja: Jogos érdek – jog- és igényérvényesítési cél esetén Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokban szerepelnek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Ha az adatok az ügyféllel kötött szerződésben szerepelnek, a számviteli kötelezettség teljesítéséhez a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra az adatok. Egyéb esetben az ügyféllel kötött szerződés megszűnését követő 5 évig őrzendők az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).
E-mail cím
Székhely
Másodlagos cím
Telefonszám
Felhasználónév Szerződés teljesítése, felhasználói fiókok biztonságos használata GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés létrehozatala és teljesítése
Bejelentkezési jelszó Szerződés teljesítése, felhasználói fiókok biztonságos használata
Bankszámla-szám Szerződés létrehozatala, teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés létrehozatala és teljesítése
Az adatkezelő a kezelt személyes adatok alapján nem végez a GDPR szerinti profilalkotást.  
4, Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
A személyes adatokat felhőalapú szolgáltatás keretében tároltatjuk az Amazon RDS (Relational Database Service) segítségével. Az adatfeldolgozó az Amazon Web Services Inc., székhelye 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA, amely társasággal adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az adattárolás helye az Amazon Web Services Inc. frankfurti (Németország, Hessen) szervere, Europe (Frankfurt), eu-central-1.
5, Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
 Az Ön személyes adatait a Társaság munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, illetve az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Társaságnak könyvelési szolgáltatást végző szolgáltató részére a feladata ellátásához szükséges ideig és mértékben.  
6, Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük. Az ügyfelek kapcsolattartóinak / képviselőinek, illetve az egyéni vállalkozó ügyfelek személyes adatait a Társaság nem továbbítja a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR értelmében vett harmadik országba, azokat csupán a fenti adatfeldolgozóknak, az ott részletezettek szerint továbbítja.  
7, Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 Tájékoztatáshoz való jog: A Társaság megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat és egyéb tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.  Adatokhoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó adatkezelési információkhoz hozzáférést kapjon. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.  Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ön abban az esetben nem gyakorolhatja a törléshez való jogát, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike teljesül.  Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.  Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha a Társaság a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Ha a Társaságnak kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Panasztételhez való jog Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Honlap: http://www.naih.hu
8, Adatvédelmi incidens
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla. 
9, Az adatkezelési tájékoztató módosítása 
Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően módosítjuk és közzétesszük a Társaság honlapján. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.